Regulamin – płatność

Regulamin Sklepu Internetowego „Formhaus”

§1 Postanowienia ogólne

 1. Sklep internetowy „Formhaus” dostępny pod adresem internetowym www.formhaus.pl , prowadzony jest przez Krzysztof Linda, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 6482564453, REGON 382054824

Dane kontaktowe:

 • Adres pocztowy: Formhaus Krzysztof Linda, ul. Grunaldzka 46, 41-819 Zabrze
 • Adres poczty elektronicznej: biuro@formhaus.pl
 • Kontakt telefoniczny:  0048 661 308 301
 1. Ilekroć w niniejszym regulaminie użyte są wymienione poniżej terminy należy przez nie rozumieć:

Sklep internetowy – sklep prowadzony przez FORMHAUS Krzysztof Linda pod adresem internetowym www.formhaus.pl

Sprzedawca – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą FORMHAUS Krzysztof Linda wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 6482564453, REGON 382054824

Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale posiadająca zdolność prawną, korzystająca ze Sklepu Internetowego w szczególności, która na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie składa zamówienie za pośrednictwem Sklepu internetowego.

Konsument – Klient będący osobą fizyczną, korzystający za Sklepu Internetowego, w tym w szczególności dokonujący zakupów, w celu niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową.

Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, określające rodzaj i ilość towaru znajdującego się w asortymencie Sklepu internetowego w chwili składania zamówienia, sposób zapłaty, sposób dostarczenia towaru, miejsce wydania towaru oraz dane Klienta, składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą. 

Czas realizacji zamówienia – liczba dni roboczych, w których Sprzedawca skompletuje zamówienie złożone przez Klienta w Sklepie internetowym, powierzy zamówiony towar przewoźnikowi oraz dostarczy zamówiony towar za pośrednictwem przewoźnika do miejsca wskazanego przez Klienta w zamówieniu.

Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

Koszyk – funkcjonalność Sklepu Internetowego umożliwiająca wyświetlenie wybranych przez Klienta produktów do zakupu, a także wprowadzenie i modyfikację danych zamówienia takich jak: liczba produktów, adres dostawy, dane do faktury, sposób dostawy, formy płatności. 

Produkt – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma, usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

Magazyn – magazyn zlokalizowany w Zabrzu, ul. Grunwaldzka 46, w którym następuje kompletowanie zamówień Klientów.

K.c. – Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.2018.1025 t.j. z dnia 2018.05.29 ze zm.).

RODO – Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego, w szczególności zasady zawierania za pośrednictwem Sklepu internetowego umów sprzedaży towarów znajdujących się w asortymencie Sklepu internetowego, zasady wykonywania tych umów oraz zasady postępowania reklamacyjnego.
 2. Do przeglądania stron internetowych Sklepu Internetowego w tym przeglądania asortymentu Sklepu Internetowego oraz składanie zamówień, niezbędne jest:
 • posiadanie urządzenia końcowego (komputer lub inne urządzenie multimedialne) z dostępem do Internetu;
 • posiadanie przeglądarki internetowej typu Internet Explorer, Microsoft Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera lub Safari w aktualnej wersji;
 • posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail);
 1. Klient, korzystający ze Sklepu Internetowego zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu zgodnie z obowiązującymi przepisami, postanowieniami przedmiotowego Regulaminu oraz z poszanowaniem dobrych obyczajów i dóbr osobistych innych podmiotów. Zabronione jest dostarczanie przez Klienta treści bezprawnych oraz działanie polegające na rozsyłaniu lub umieszczaniu w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam), prowadzenie na stronach internetowych Sklepu Internetowego jakiejkolwiek działalności komercyjnej, reklamowej lub promocyjnej.
 2. Przeglądanie asortymentu Sklep Internetowego nie wymaga rejestracji. Składanie zamówień przez Klienta na produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu Internetowego możliwe jest po po podaniu niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację zamówienia.

§2. Informacje o produktach

 1. Informacje o produktach dostępnych w asortymencie Sklepu Internetowego stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 K.c.
 2. Ceny produktów wskazanych na stronach internetowych Sklepu Internetowego zawierają podatek ryczałtowy od przychodów ewidencjonowanych i podawane są w złotych.
 3. Ceny nie zawierają kosztów dostawy. Koszty dostawy zależą od sposobu dostarczenia produktu do Klienta, od wartości oraz wielkości zamówienia i podawane są przy wyborze sposobu dostawy produktu przez Klienta. Całkowity koszt zamówienia (tj. cena produktów wraz z kosztami dostawy) wskazany jest w Koszyku przed złożeniem zamówienia przez Klienta.
 4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach produktów. Uprawnienie, o którym mowa w poprzednim zdaniu, nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny.
 5. Sprzedawca może przeprowadzać akcje promocyjne oraz wyprzedaże na odrębnie określonych zasadach.

§3. Warunki składania i realizacji zamówień

 1. Klient może dokonać zakupu towaru znajdującego się w asortymencie Sklepu internetowego przez złożenie zamówienia. Zamówienia mogą być składane dwadzieścia cztery godziny na dobę przez siedem dni w tygodniu przez stronę internetową Sklepu internetowego  www.formhaus.pl
 2. Niezbędnym elementem procedury składania zamówienia jest zapoznanie się i zaakceptowanie przez Klienta niniejszego Regulaminu. Brak akceptacji przez Klienta niniejszego Regulaminu w toku procedury składania zamówienia uniemożliwia skorzystanie z możliwości nabycia towaru za pośrednictwem Sklepu internetowego.
 3. W celu złożenia zamówienia należy:
 • wybrać produkt będący przedmiotem zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka” (lub równoznaczny);
 • przejść do koszyka klikając przycisk “Koszyk” (lub równoznaczny);
 • będąc w zakładce „Koszyk” wybrać sposób dostawy (sposób dostarczenia produktu);
 • w przypadku zamówienia z dostawą (wysyłka) – wpisać dane odbiorcy zamówienia oraz adres, na który ma nastąpić dostawa produktu, a także podać numer telefonu do kontaktu w sprawie odbioru;
 • wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane do odbioru zamówienia (jeżeli Klientowi ma zostać wystawiona faktura );
 • wybrać formę płatności;
 • kliknąć przycisk „Zamawiam i płacę” albo „Zamawiam i płacę przy odbiorze” – w zależności od wyboru formy płatności.
 1. Informacja o całkowitej wartości zamówienia, która obejmuje cenę towaru, jest każdorazowo podawana na stronie internetowej Sklepu internetowego w trakcie składania zamówienia, w tym także bezpośrednio przed i w chwili zatwierdzenia i złożenia przez Klienta zamówienia. Są to całkowite koszty, które Klient zobowiązany jest zapłacić wraz z należnymi podatkami i kosztami dostarczenia towaru.
 2. Zamówienie złożone za pośrednictwem Sklepu internetowego pociąga za sobą obowiązek zapłaty.
 3. Złożenie zamówienia przez Klienta oznacza złożenie Sprzedawcy oferty zawarcia umowy sprzedaży towaru będącego przedmiotem zamówienia.
 4. Towar zamówiony w Sklepie internetowym może zostać dostarczony na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i na terenie państw Unii Europejskiej.
 5. Po złożeniu zamówienia na adres poczty elektronicznej Klienta wskazany w procesie składania zamówienia dla zakupów zostanie wysłane potwierdzenie otrzymania przez Sprzedawcę zamówienia złożonego przez Klienta. Z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia dochodzi pomiędzy Klientem a Sprzedawcą do zawarcia umowy dotyczącej tego zamówienia. Potwierdzenie, udostępnienie, utrwalenie, zabezpieczenie treści zawartej umowy następuje przez przesłanie Klientowi wskazanej powyżej wiadomości elektronicznej z potwierdzeniem otrzymania zamówienia i przyjęcia zamówienia do realizacji wraz z załącznikami w formacie pdf w postaci niniejszego Regulaminu, wzoru formularza oświadczenia o odstąpieniu od umowy i klauzuli informacyjnej.
 6. Klient, który przy składaniu zamówienia wybrał płatność z góry, powinien uiścić cenę oraz koszty dostarczenia towaru w ciągu czterech dni roboczych od otrzymania wiadomość elektronicznej z potwierdzeniem otrzymania zamówienia i przyjęcia zamówienia do realizacji. W przypadku braku zapłaty w powyższym czasie, zamówienie jest anulowane, a informacja o tym jest wysyłana do Klienta. Klient, który przy składaniu zamówienia wybrał płatność przy odbiorze zamówionego towaru (płatność przy odbiorze), zobowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze osobistym towaru z Magazynu.
 7. W przypadku braku w Magazynie zamówionego produktu lub braku możliwości realizacji zamówienia Klienta z innych przyczyn, Sprzedawca poinformuje Klienta o zaistniałej sytuacji wysyłając wiadomość na wskazany przez Klienta adres e-mail lub przekaże informację drogą telefoniczną na numer wskazany przez Klienta. W takim przypadku zamówienie jest anulowane. Anulowanie zamówienia z przyczyn wskazanych w niniejszym punkcie może nastąpić nie później niż do dnia upływu terminu realizacji zamówienia, a jeżeli termin ten nie został określony, w terminie 30 dni od daty jego przyjęcia do realizacji przez Sprzedawcę.
 8. Klient jest zobowiązany do podania prawidłowego i dokładnego adresu, pod który ma być dostarczony przedmiot zamówienia (w przypadku zamówienia z wysyłką). W przypadku podania przez Klienta błędnego lub niedokładnego adresu, Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu zamówienia. 

§4. Formy płatności 

 1. Zamówienia złożone w Sklepie Internetowym mogą być opłacone z góry (przed odbiorem przedmiotu zamówienia), lub przy odbiorze osobistym przedmiotu zamówienia.
 2. Dostępne formy płatności zależne są od tego, czy zamówienie jest opłacane z góry czy z dołu jak również są uzależnione od sposobu dostarczenia przedmiotu zamówienia. Forma płatności może być ponadto uzależniona od rodzaju produktu i wartości zamówienia. 
 3. Płatności z góry mogą być uiszczane: przelewem bankowym, kartą płatniczą akceptowaną przez Sprzedawcę, płatnością typu Blik.
 4. Płatności przy odbiorze mogą być uiszczane gotówką (w przypadku niektórych doręczycieli akceptowane są również karty płatnicze). W przypadku płatności z góry, realizacja zamówienia rozpocznie się po otrzymaniu przez Sprzedawcę pełnej płatności lub – w wypadku płatności obsługiwanych przez Podmiot realizujący płatności – po potwierdzeniu przez taki podmiot poprawnego wykonania pełnej płatności.

§5. Realizacja zamówień

 1. Na stronie internetowej Sklepu Internetowego zawarta jest informacja o liczbie dni roboczych w ciągu których nastąpi nadanie przesyłki z przedmiotem zamówienia. Powyższa informacja to orientacyjny czas liczony od momentu przyjęcia zamówienia do realizacji do chwili wysłania przedmiotu zamówienia do Klienta. Czas realizacji zamówienia jest podawany z uwzględnieniem terminu skompletowania wszystkich zamówionych produktów. Czas realizacji zamówienia uzależniony jest od dostępności danego produktu.
 2. W przypadku wybrania przez Klienta podczas składania zamówienia odbioru osobistego w Magazynie jako miejsca dostarczenia zamówionego towaru, klient zostanie powiadomiony o gotowości zamówionego towaru do odbioru w za pośrednictwem wiadomości elektronicznej (wiadomości e-mail) lub telefonicznie na wskazany w formularzu numer.
 3. Zamówiony towar dostarczony do Magazynu, pozostaje gotowy do odbioru przez Klienta w Magazynie przez 7 dni od daty doręczenia Klientowi powiadomienia o gotowości zamówionego towaru do odbioru za pośrednictwem wiadomości elektronicznej (wiadomości e-mail). W przypadku, gdy Klient nie odbierze zamówionego towaru w Magazynie w terminie określonym powyżej, Sprzedawca ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży, składając Klientowi stosowne oświadczenie woli o swoim odstąpieniu od umowy sprzedaży.
 4. W związku z realizacją zamówienia, do Klienta może być wysyłana na adres e-mail komunikacja dotycząca bieżącego przebiegu składania i realizacji zamówienia (status zamówienia). W ramach tej komunikacji Sprzedawca może wysyłać informację o nieukończonym zamówieniu.

§6. Prawo odstąpienia od umowy

 1. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2017 r. poz. 683 z późn. zm.) Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od tej umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny i bez ponoszenia kosztów. 
 2. Konsument może odstąpić od umowy informując Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia na przykład przez wysłanie pisma pocztą na adres: 41-819 Zabrze, ul. Grunwaldzka 46, Formhaus; z dopiskiem „Zwrot” lub przesłanie tego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@formhaus.pl Oświadczenie o odstąpieniu od umowy można złożyć korzystając z formularza odstąpienia od umowy, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, jednak skorzystanie z formularza nie jest obligatoryjne.
 3. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie informacji dotyczącej wykonania przysługującego prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 4. W przypadku odstąpienia od umowy, Konsument ma obowiązek zwrócić towar Sprzedawcy niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Konsument poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy. Koszty zwrotu towaru bezpośrednio ponosi Konsument.
 5. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci Konsumentowi otrzymanąod niego płatność za towar z pominięciem kosztów dostawy towaru. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności jakich użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu płatności.
 6. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem otrzymanych od Konsumenta środków, do chwili zwrotu towaru lub przedłożenia przez Konsumenta potwierdzenia odesłania towaru na właściwy adres, w zależności od tego które zdarzenie nastąpi wcześniej. 
 7. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

§7. Reklamacja

 1. Sprzedawca jest zobowiązany do dostarczenia Klientom towaru bez wad fizycznych i prawnych innych niż te widoczne na fotografiach produktu lub jego opisie w sklepie internetowym. Sprzedawca ponosi wobec Klientów odpowiedzialność za wady towaru na zasadach określonych w przepisach ustawy Kodeks cywilny w szczególności w art. 556 i następnych Kodeksu cywilnego.
 2. Przesyłki kurierskie są odpowiednio zabezpieczone i ubezpieczone na pełną wartość towaru. Zaleca się rozpakowywać je w obecności kuriera i w razie ewentualnych uszkodzeń powstałych w trakcie transportu, spisywać właściwy protokół. Jest to jedyny sposób dochodzenia ewentualnych roszczeń od przewoźnika za uszkodzenie towaru.
 3. Reklamacja może być zgłoszona drogą e-mailową lub listownie. Wskazane jest, aby zgłoszenie reklamacji zawierało dane umożliwiające zidentyfikowanie zamówienia (m.in. imię, nazwisko, nr NIP, adres do korespondencji, nr telefonu, nr zamówienia, datę nabycia towaru, rodzaj reklamowanego towaru, dokładny opis wady oraz datę i okoliczności jej stwierdzenia). Wraz ze zgłoszeniem reklamacji należy dostarczyć dowód zakupu towaru (potwierdzenie przelewu, kopia paragonu, faktury itp.).
 4. Sprzedawca rozpatrzy i ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie poinformowany zgodnie z danymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji.
 5. Reklamacje dotyczące innych usług świadczonych drogą elektroniczną, w tym nieprawidłowości w działaniu Sklepu internetowego, można składać drogą e-mailową na adres: biuro@formhaus.pl lub telefonicznie pod nr telefonu 661308301.
 6. W przypadku wystąpienia ewentualnych braków w złożonej reklamacji, Sprzedawca zwróci się do Klienta o ich uzupełnienie zgodnie z danymi adresowymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji.
 7. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta – Sprzedawca niezwłocznie wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Nie wpływa to na możliwość złożenia przez Klienta oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przypadku braku możliwości wymiany produktu, usunięcia wady produktu lub obniżenia ceny Sprzedawca zwróci należność niezwłocznie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

§8. Ochrona Danych Osobowych i pliki cookies

 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 RODO Administratorem Państwa danych osobowych jest Krzysztof Linda prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Formhaus Krzysztof Linda, z siedzibą w: Zabrze, ul. Grunwaldzka 46, tel.: 661 308 301 e-mail: biuro@formhaus.pl
 2. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą się Państwo kontaktować pod adresem e-mail: biuro@formhaus.pl
 3. Administrator danych nie wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych.
 4. Dane osobowe podawane są dobrowolnie, jednakże niepodanie niektórych danych może uniemożliwić realizację usługi. Klient podając dane oświadcza, że podane przez niego dane osobowe są jego danymi.
 5. Dane osobowe Klientów przetwarzane będą na potrzeby związane realizacją zamówienia przez Sklep oraz, w przypadku udzielenia stosownej zgody, do marketingu produktów i usług oraz udziału w usłudze Newsletter. W przypadku zakupu towarów, dane osobowe przetwarzane będą w celu prawidłowej realizacji umowy kupna-sprzedaży produktów, jak też ich wysyłki. Niepodanie danych osobowych niezbędnych do zawarcia umowy kupna-sprzedaży skutkuje odmową zawarcia tejże umowy.
 6. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w zakresie rejestracji Klienta w sklepie on-line, marketingu produktów i usług oraz udziału w usłudze Newsletter jest udzielona zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)., natomiast w przypadku zakupu towarów przetwarzanie danych jest konieczne w celu realizacji umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 7. Dane osobowe będą przechowywane do momentu wycofania przez Klienta zgody lub maksymalnie do 5 lat od momentu zrealizowania zamówienia.
 8. Dane osobowe mogą być przekazywane organom publicznym, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego postępowania zgodnie z prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego. Ponadto mogą być przekazywane firmom świadczącym usługi z zakresu bhp, usługi wsparcia IT, firmom transportowym i kurierskim w przypadku zamówienia przez klienta transportu lub przesyłki kurierskiej, firmom prawniczym w ramach doradztwa prawnego i zastępstwa procesowego.
 9. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 10. Posiadacie Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 11. Posiadacie Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznacie Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
 12. Sklep internetowy korzysta z plików cookies (ciasteczek).  Są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie osoby odwiedzającej stronę Sklepu Internetowego (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy innego urządzenia mobilnego).
 13. Pliki cookies umożliwiają m.in. zapamiętanie preferencji Klientów, personalizowanie strony internetowej w zakresie wyświetlanych treści oraz dopasowania reklam produktu.
 14. Sklep Internetowym korzysta z profilowania do celów marketingu bezpośredniego. Efektem korzystania z profilowania w Sklepie Internetowym może być np. przyznanie danej osobie rabatu, przesłanie jej kodu rabatowego, przypomnienie o niedokończonych zakupach, przesłanie propozycji produktu, który może odpowiadać zainteresowaniom lub preferencjom danej osoby lub też zaproponowanie lepszych warunków w porównaniu do standardowej oferty Sklepu Internetowego. Profilowanie w Sklepie Internetowym polega na automatycznej analizie lub prognozie zachowania danej osoby na stronie Sklepu Internetowego np. poprzez dodanie konkretnego Produktu do koszyka, przeglądanie strony konkretnego Produktu w Sklepie Internetowym, czy też poprzez analizę dotychczasowej historii dokonanych zakupów w Sklepie Internetowym. 
 15. Dane osobowe gromadzone przy użyciu cookies mogą być zbierane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz użytkownika, czyli np. zapamiętania logowania do serwisu czy zapamiętania towarów dodanych do koszyka w Sklepie internetowym. Takie dane są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym.
 16. Pliki cookies są wykorzystywane w Serwisie za zgodą Użytkownika. Zgodna może zostać wyrażona przez Użytkownika poprzez odpowiednie ustawienia oprogramowania, w szczególności przeglądarki internetowej, zainstalowanego w urządzeniu telekomunikacyjnym wykorzystywanym przez Użytkownika do przeglądania zawartości Serwisu.
 17. Użytkownik Serwisu może również w każdym czasie ograniczyć lub wyłączyć cookies w swojej przeglądarce przez takie jej ustawienia, aby blokowała cookies lub ostrzegała Użytkownika przed zapisaniem pliku cookies na urządzeniu, z którego korzysta do przeglądania zawartości Serwisu. W takim przypadku może się jednak zdarzyć, że korzystanie z Serwisu będzie mniej wydajne a Użytkownik nie będzie miał dostępu do niektórych treści.

§9. Postanowienia końcowe

 1. Umowy zawierane za pośrednictwem Sklepu internetowego zawierane są w języku polskim.
 2. Sprzedawca dokłada wszelkich starań, by świadczone usługi w ramach Sklepu Internetowego były na najwyższym poziomie, jednakże nie wyklucza możliwości czasowego zawieszenia dostępności Sklepu Internetowego w przypadku konieczności przeprowadzenia konserwacji, przeglądu, wymiany sprzętu lub też w związku z koniecznością modernizacji lub rozbudowy Sklepu Internetowego.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmiany niniejszego Regulaminu z przyczyn prawnych lub organizacyjnych. O treści zmian Regulaminu każdy Klient zostanie powiadomiony przez umieszczenie informacji na stronie www.formhaus.pl.
 4. W przypadku dokonania zmiany niniejszego Regulaminu wszystkie umowy zawarte i zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany Regulaminu będą realizowane zgodnie z Regulaminem w brzmieniu obowiązującym w dniu zawarcia umowy i złożenia zamówienia przez Klienta.
 5. Regulamin podlega przepisom prawa powszechnie obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej.
 6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 10.06.2019

Zał. Nr 1 do Regulaminu

Miejscowość, data

Imię i nazwisko 

Adres zamieszkania

Nazwa i adres przedsiębiorcy 

Oświadczenie 

o odstąpieniu od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa

Oświadczam, że zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. nr 22, poz. 271 ze zm.)

Niniejszym informuję o odstąpieniu od umowy, której przedmiotem są: 

Numer zamówienia: 

Data zawarcia umowy:

 Imię i nazwisko konsumenta: 

Adres konsumenta: 

Proszę o zwrot zapłaconej ceny na rachunek bankowy nr 

podpis Konsumenta